top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Voorafgaandelijke prijsopgaven zijn steeds indicatief en kunnen niet als basis dienen tot het betwisten van facturen tenzij uitdrukkelijk op de prijsopgave staat vermeld dat de werken zullen worden uitgevoerd aan voormelde prijs.

 2. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst kunnen enkel beslecht worden door de rechtbanken van Leuven.

 3. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

Facturatie en betaling

 1. De facturen zijn contant betaalbaar, te Grootlosestraat 67 – 3128 Baal, tenzij anders op de factuur vermeld.

 2. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn.

 3. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 5% op de factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van €50 alsook een verwijlintrest van 1% per maand.

 4. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden de werken aanvaard en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

 5. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt Grondwerken Nijs BV zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, zijn nooit eisbaar.​

Uitvoering en annulatie

 1. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan de op dat moment geldende uur- en tariefprijzen. Deze worden bijkomend gefactureerd zonder dat hiervoor een schriftelijk akkoord nodig is. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

 2. Een annulatie van de afgesproken werkzaamheden dient minimum 3 werkdagen voor aanvang gemeld te worden. Deze annulatie dient steeds per mail te gebeuren, niet telefonisch. Bij het niet-tijdig annuleren, zal een forfaitaire dagprijs aangerekend worden van €650,00 per kraanmachinist en €525,00 euro per (vrachtwagen)chauffeur.

 3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen (parkeer-, sloop-, bouwvergunning, ..) voorafgaand aan de werken. Grondwerken Nijs behoudt zich het recht deze op voorhand op te vragen om vast te stellen dat de geplande werkzaamheden overstemmen met de gunning.

 4. De opdrachtgever dient ons voor aanvang van de werken te informeren over de aanwezigheid en locatie van gas-, elektriciteit- en waterleidingen. Schade ten gevolge van het niet-tijdig en/of correct melden, is ten laste van de opdrachtgever.

 5. Indien er buiten onze wil om niet gewerkt kan worden, worden er wachturen aangerekend van €65,00/u per kraanmachinist en €45,00/u per handwerkman.

 6. Grondwerken Nijs behoudt zich het recht om werkzaamheden te annuleren ten gevolge van ongunstig weer.

Afbraakwerken

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van alle nutsvoorzieningen voor aanvang van de afbraakwerken. Bij het niet-tijdig of correct afsluiten, zullen deze kosten, samen met een forfaitaire dagprijs van €650,00 per kraanmachinist en €525,00 per (vrachtwagen)chauffeur, aangerekend worden zolang de werken niet kunnen aanvangen.

 2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat het gebouw leeg is voor aanvang van de afbraakwerken. Indien blijkt dat er nog handwerk nodig is, zullen deze uren in regie verrekend worden aan €45,00/u samen met de kost van een stortcontainer t.w.v. €420,00.

 3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ledigen van regenwater- en septische putten en stookolietanks voor aanvang van de afbraakwerken. Indien wij deze moeten ledigen, is dat in samenwerking met een door ons gekozen firma aan de tarieven die op dat moment van toepassing zijn.

bottom of page